§ 1
Definicje


1 Witamy w Oxycloud usłudze przechowywania w chmurze. Świadczymy usługi samodzielnie i za pośrednictwem naszych powiązanych lub powiązanych podmiotów, procesorów płatności i sprzedawców, którzy działają w naszym imieniu, na naszej stronie internetowej https://oxycloud.com, oraz subdomenach i witrynach pokrewnych.

§ 2
Postanowienia ogólne


Administrator:
Marfen Sp.zoo z siedzibą w Poznaniu (61-606).
ul. Pl. Wiktora Degi 2
Nip: 586-227-61-51
Krs: 0000411286


Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez administratora zwaną dalej Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.

Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.

Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.

Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3
Zawiercie Umowy o świadczenie Usług:


1. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest dokonanie przez Klienta lub osobę należycie upoważnioną do reprezentowania Klienta rejestracji w Panelu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego pod adresem https://oxycloud.com/register.html i wymaga podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Podanie danych niekompletnych, niepoprawnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić rejestrację oraz upoważnia Dostawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.

§ 6
Prawa, obowiązki i zasady odpowiedzialności Stron umowy o świadczenie Usług


1. Klient może wykorzystywać zasoby udostępnione mu przez Dostawcę do celów prywatnych i firmowych jednak nie zarobkowych, o ile jest to zgodne zobowiązującym prawem.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, dobrymi obyczajami oraz charakterem i przeznaczeniem usługi.

3. Klient w szczególności nie może korzystać z usługi w celu:

a. Rozpowszechniania treści, nawołujących do przemocy lub nienawiści rasowej i narodowościowej.

b. Wysyłania masowej niezamawianej poczty elektronicznej,

c. Prowadzenia, pośrednictwa w jakiejkolwiek formie w szczególności pobierania plików i udostępnianie ich dalej za pomocą stron www takich jak:

e. Reklamowania serwisów o zawartości naruszającej prawa autorskie oraz publikowania informacji lub materiałów, które są bądź mogą być wykorzystywane dla działań zagrażających bezpieczeństwu w sieci.

f. Udostępnianie wygenerowanych linków z tokenem na forach.

1. Użytkownik oświadcza ze w przypadku udostępnienia tokenu do pobrania pliku wypłaci właścicielowi portalu 10000 zł na wskazane konto w terminie 7 dni.

g. Celowego powodowania przeciążenia, przepełniania, blokowania lub obciążenia łączy internetowych wykorzystywanych przez dostawcę.

h. Naruszania praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

i. Użytkownik sprzedająca loginy i hasła za pomocą portali aukcyjnych takich jak Allegro zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania właścicielowi portalu w kwocie 100000 zł.

j. Użytkowania portalu przez serwisu pośredniczące takie jak:
https://filebit.pl https://xt7.pl/ https://www.twojlimit.pl/ https://prembox.com/
Oraz inne
Właściciel portalu zakazanego za złamanie zakazu zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie właścicielowi portalu 1000000 zł w terminie 7 dni od zawiadomienia go przez właściciela portalu oxycloud.com

k. Obowiązuje bezwzględny zakaz logowania się z kont shell, vpn, proxy, serwerów dedykowanych, zdalnych urządzeń, pobieranie nielegalnych treści, złamanie zakazu grozi wyłączeniem konta.

l. Udostępniać konta osobą trzecim pod rygorem zablokowania konta.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z usługi oraz za działania osób trzecich, którym udostępnia zasoby, udostępnione przez dostawcę w ramach świadczenia usługi.

W przypadku wykrycia złamania przez użytkownika regulaminu zostanie użytkownik automatycznie usunięty bez możliwości przywrócenia !

5. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia danych umożliwiających dostęp do konta klienta oraz do zasobów udostępnionych mu w ramach usługi. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia tych danych osobom niepowołanym, bez względu na sposób w jaki to udostępnienie nastąpiło, także jeśli miało to miejsce wskutek niedbałości klienta.

6. Klient może w związku z korzystaniem z usługi przesyłać, przechowywać lub rozpowszechniać jedynie takie dane oraz korzystać z takiego oprogramowania, do korzystania z których jest uprawniony i których umieszczenie w zasobach udostępnionych w ramach usługi przez dostawcę nie stanowi naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich lub zobowiązań umownych.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przesyłanych, przechowywanych lub rozpowszechnianych przez Klienta, w związku z korzystaniem z usługi, ani za sposób wykorzystywania przez Klienta oprogramowania zainstalowanego w zasobach udostępnionych Klientowi w ramach Usług, ani za jakiekolwiek naruszenia prawa przez Klienta. W szczególności Dostawca nie sprawdza, nie rozpowszechnia, ani też w żaden sposób nie wykorzystuje i nie ingeruje w dane przechowywane lub przesyłane przez Klienta i w zainstalowane przez Klienta oprogramowanie.

8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami względem Dostawcy w związku ze sposobem korzystania z Usług przez Klienta, Klient zobowiązuje się zwolnić dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności. Klient podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie uzasadnione koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko dostawcy, Klient wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty i odszkodowania, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Dostawcę.

9. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy o wszelkich zmianach danych podanych w procesie rejestracji. Klient odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń i podania nieprawdziwych danych lub brak aktualizacji danych podanych przy rejestracji w Panelu.

10. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością. W szczególności Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Usługi były dostępne dla Klienta w sposób ciągły na poziomie SLA 99,99% czasu dostępności w skali roku.Usługi uznaje się za dostępne dla Klienta, jeżeli są dostępne na routerze brzegowym sieci Dostawcy.

11. Dostawca zobowiązuje się do umożliwienia Klientowi realizacji snapshot’ów(migawek) będącychkopią dysków maszyny wirtualnej oraz jej aktywnej pamięci operacyjnej w zadanym punkcie czasu. Klient może posiadać jednocześnie jeden snapshot danej maszyny wirtualnej. Ponowne wydanie rozkazu utworzenia snapshota usuwa stary, a następnie tworzy nową migawkę. Po 7 dniach od utworzenia snapshot zostanie automatycznie usunięty.

12.Na potrzeby realizacji Usług Dostawca wykonuje kopiezapasowemaszyn wirtualnych Klienta w cyklu raz dziennie i przechowujeje przezokres 7 dni.W celu prowadzenia samodzielnej polityki kopii zapasowych Klient może skorzystać z dodatkowych usług typu backup.

13. W ramach zapewnienia dostępności Usług, Dostawca zobowiązuje się wyłącznie do utrzymywania prawidłowego działania i sprawności infrastruktury i zasobów sieciowych w ramach sieci wewnętrznej Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie innych podmiotów, w szczególności za działania Strona | 4operatorów telekomunikacyjnych, dostawców dostępu do sieci Internet i sieci komórkowych, awarie zasilania i niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń poza siecią wewnętrzną Dostawcy.Odpowiedzialność Dostawcy w związku z dostępem do Usług ograniczona jest wyłącznie do utrzymania sprawności infrastruktury i zasobów sieciowych w ramach sieci wewnętrznej Dostawcy.

14.W celu zapewnienia odpowiedniego standardu świadczenia Usług, Dostawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie jak najkrótszych przerw technicznych w dostępności Usług, związanych zobsługą, konserwacją, rozbudową lub aktualizacją zasobów infrastruktury Dostawcy. Oplanowanych przerwach technicznych Dostawca poinformuje Klienta pocztą elektroniczną na Adres Kontaktowy i/lub stosownym komunikatem zamieszczonym pod adresem http://exeastatus.plnie później niż na 24hprzed planowaną przerwą.Przerwy techniczne wliczane są w czas dostępności Usług dla Klienta.

15.Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury, w oparciu o którą świadczone są usługi.

16.Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż usługa, będąca przedmiotem Umowy, jest poddana nieustannie rozwijającej się technologii. Dostawca zastrzega sobie prawo do ulepszania technicznych i ekonomicznych aspektów usługi, narzędzi z nią związanych oraz do wprowadzania zmian w warunkach Umowy w dowolnym momencie, bez zobowiązań względem Klienta.

17.Dostawca może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, jednoznacznie wynikających z umowy oświadczenie Usług. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawca nie obejmuje utraconych i potencjalnie utraconych korzyści. W każdym wypadku odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta ograniczona jest do sumy równej opłacie za korzystanie z Usługi, uiszczonej przez Klienta w danym Okresie Rozliczeniowym.

18. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane w szczególności:

a. Brakiem dostępności Usług dla Klienta,

b. Okolicznościami leżącymi po stronie osób trzecich lub Klienta, w szczególności naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

c. Działaniem oprogramowania zainstalowanego przez Klienta,

d. Skasowaniem danych Klienta w związku z rozwiązaniem Umowy,

e. Działaniem wirusów komputerowych lub atakami hackerskimi skutkującymi utratą danych przez Klienta lub zablokowaniem dostępu do

§ 9
Kopie bezpieczeństwa


a. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz.

b. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.

c. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.

d. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze.

§ 10
Odstąpienie od umowy


Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta"

a. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta - użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

b. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)

c. Dokonując zamówień w serwisie Oxycloud.com użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 11
Reklamacje


Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na następujący adres email: [email protected]

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika.

§ 12
Prawa autorskie i zgłaszanie treści do usunięcia


Zgodnie z naszymi zasadami odpowiadamy na jasno sformułowane, konkretne zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich. Forma zgłoszenia określona w formularzu internetowym pod adresem https://oxycloud.com/report_file.html jest zgodna z ustawą DMCA i zapewnia prosty oraz skuteczny mechanizm dla właścicieli praw autorskich z całego świata. Aby rozpocząć proces usuwania treści z naszych serwerów, właściciel praw autorskich, który uważa, że adres URL prowadzi do treści naruszającej prawa autorskie, wysyła żądanie usunięcia takiego materiału poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem https://oxycloud.com/report_file.html. Po otrzymaniu prawidłowego żądania usunięcia treści nasz zespół dokładnie sprawdza, czy jest ono kompletne i spełnia wszystkie wymagania. Gdy żądanie jest kompletne i nie wykryjemy żadnych innych problemów, usuwamy dany plik z naszych serwerów.

§ 13
Zakup konta premium upoważnia do.


a. Maksymalnego rozmiar wczytanego pliku do 51200 MB.
b. Pojemności konta 1 TB
§ 14
Postanowienia końcowe


a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

b. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.