Regulamin


Niniejszy regulamin, określa zasady i warunki użytkowania Serwisu Oxycloud.com, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników Serwisu i Administratora (regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną). 

Postanowienia Ogólne

Administratorem Serwisu jest firma Marfen sp. z o.o z siedziba pod adresem Plac Wiktora Degi 2 27, 61-606 Poznań, NIP: 5862276151

Serwis służy do przechowywania przez Użytkowników swoich plików. W ramach Serwisu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych przez Użytkowników. Serwis jest przeznaczony do umieszczania przez Użytkowników plików, z których następnie mogą korzystać, za pośrednictwem sieci Internet.


Konta Płatne

Premium bez limitów:

Zwiększa przestrzeń dyskową do 1 Tb na pliki użytkownika.

Pozwala pobierać użytkownikowi swoje pliki bez limitu danych.

Pozwala pobrać do 25 plików na dobę

Transfer odnawialny:

Zwiększa przestrzeń dyskową do 1 Tb na pliki użytkownika.

Pozwala pobierać użytkownikowi swoje pliki z limitem dziennym zakupionego transferu odnawialnym codziennie o północy.

Transfer danych:

Zwiększa przestrzeń dyskową do 1 Tb na pliki użytkownika

Pozwala pobierać użytkownikowi swoje pliki aż do wykorzystania limitu zakupionego transferu.


Administrator nie zezwala i nie godzi się:

Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności Pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.

Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek udostępnianie konta osobą trzecim pod rygorem zablokowania konta dożywotnio bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek udostępnianie linków z tokenami osobą trzecim pod rygorem zablokowania konta dożywotnio bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek łączenie się z portalem poprzez serwery proxy, vpn, serwery dedykowane pod rygorem zablokowania konta dożywotnio bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Administrator nie zezwala i nie godzi się na multilogowania na konto z różnych adresów ip w celu ominięcia limitów pod rygorem zablokowania konta dożywotnio bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.


Obowiązki użytkownika

Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez administratora, dla każdego pakietu usług.

Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów

Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

W przypadku stwierdzenia nadmiernej konsumpcji na konto zostaną nałożone ograniczenia.


Oświadczenie użytkownika

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem.

Użytkownik zobowiązuje się i ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku.

Użytkownik nie będzie wykorzystywał usługi hostingowej do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, warezowym lub pornograficznym oraz treści niezgodnych z polskim i europejskim prawem.

Użytkownik zobowiązuje się ze nie będzie udostępniał danych dostępowych do konta innym osobą a w przypadku udostępnienia danych jego konto zostanie zablokowane dożywotnio bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się ze nie będzie udostępniał linków z tokenami osobą trzecim a w przypadku udostępnienia danych jego konto zostanie zablokowane dożywotnio bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na portalu Jednostki Treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
        
Odpowiedzialność administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach administratora.

Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu. Zmiany te nie mogę być powodem do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jego pracowników. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.


Zakończenie korzystania z serwisu

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

Zakończenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się droga elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta przez Administratora. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną.

Użytkownikowi którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana opłata za wykupione Konto premium.


Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika.


Kopie bezpieczeństwa

Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz.

Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.

Użytkownik jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.

Kopie bezpieczeństwa użytkownik powinien przechowywać na lokalnym komputerze.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta"

Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta - użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)

Dokonując zamówień w serwisie Oxycloud.com użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.

Zgłaszanie naruszeń praw autorskich

Informacje o prawach autorskich Oxycloud nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej do plików przesłanych przez użytkowników.

Oxycloud sprawdzi wszystkie otrzymane roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich i usunie pliki, w przypadku których stwierdzono, że zostały przesłane lub rozpowszechniane z naruszeniem takich praw. Aby złożyć uzasadniony wniosek, musisz dostarczyć Oxycloud następujące informacje:

- Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.
- Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone.
- Opis materiału naruszającego prawo i informacje wystarczające, aby umożliwić zlokalizowanie nam materiału.
- Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail.
- Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Zgłoszenie możesz przesyłać jedynie za pośrednictwem strony zgłaszania nadużyć. Zgłoś nadużycie


Copyright Information

Oxycloud claims no intellectual property rights over the files uploaded by its' users.

Oxycloud will review all copyright © infringement claims received and remove files found to have been upload or distributed in violation of any such laws. To make a valid claim you must provide Oxycloud with the following information:

- A physical or electronic signature of the copyright owner or the person authorized to act on its behalf;
- A description of the copyrighted work claimed to have been infringed;
- A description of the infringing material and information reasonably sufficient to permit Oxycloud to locate the material;
- Your contact information, including your address, telephone number, and email;
- A statement by you that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
- A statement that the information in the notification is accurate, and, under the pains and penalties of perjury, that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

Claims can be sent to us via the report abuse page.