Aby sprawdzić, czy plik jest nadal aktywny. Wpisz do 200 adresów URL, każdy w nowym wierszu i kliknij „Sprawdź pliki”